NW Vietnamese News
Tin Tức Quốc Tế

Nhà hàng Nue-Capital Hill- Seattle thành công của người trẻ: Cựu Thuyền Nhân Việt.

Nhà hàng Nue của người trẻ  Trong nhiều bản tin đã nhắc đến Uyên Nguyễn, và nhà hàng Nue tại vùng Capitol Hill: 1519 – 14th Ave, Seattle, WA 98122

Read Full Article