NW Vietnamese News

Bản đồ tái phân vùng đơn vị bầu cử Liên Bang thứ 10

September 16
00:49 2011

Bản đồ tái phân vùng đơn vị bầu cử Liên Bang thứ 10: Nơi ghi dấu sự kiện đặc biệt người thiểu số sẽ chiếm vị trí khối đa số trong vùng. Một số vùng có đông người Việt đã được tái phân vùng, ngoại trừ Tacoma là thành phố rất đông người Việt, với cộng đồng NVQG, các cơ sở tôn giáo, và người thiểu số vẫn trong đơn vị liên bang cũ (United for Fair Representation).

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles