NW Vietnamese News

Thị Trưởng Seattle Murray gặp gỡ báo chí thiểu số về Mức Lương Tối Thiểu..

March 19
18:32 2015
Thị Trưởng Thành Phố Seattle đã gặp gỡ báo chí thiểu số trong ngày thứ Ba 17-3 tại văn phòng Hội Ðồng Thành Phố Seattle.
Thị Trưởng Ed Murray đã nêu lên các vấn đề an toàn khu phố, vấn đề gia cư cho mọi giới trong thành phố… và đặc biệt là vấn đề tăng mức lương tới thiểu trong hai năm qua…
Thị Trưởng Murray đã tuyên bố ủng hộ và quan tâm các vấn đề đa sắc dân người di dân tị nạn. Có khoảng trên 15 tổ chức truyền thông trong các sắc dân thiểu số…
Song song với tổ chức báo chí thiểu số trong danh sách có sẵn cập nhật của Văn phòng Thị trưởng còn có tổ chức tập hợp Báo Chí các sắc dân là SeaBeez vẫn có những buổi sinh hoạt, đặc biệt là tranh luận bầu cử và nói lên tiếng nói và nguyện vọng của các cộng đồng các sắc dân.
Ảnh trên: Thị Trưởng Murray chủ toạ buổi họp báo … dành cho đại diện báo chí các sắc dân thiểu số…
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles