NW Vietnamese News

Bầu phiếu bằng thư: ngày chót nhận phiếu là 3 tháng 11-2015

Bầu phiếu bằng thư: ngày chót  nhận phiếu là 3 tháng 11-2015
October 29
21:16 2015

Bầu phiếu bằng thư: ngày chót nhận phiếu là 3 tháng 11-2015

Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11-2015 để dân chúng trong Tiểu Bang Washington chọn lựa một số nghị viên thành phố,   một số dân cử Lập Pháp, các quan tòa cho các Tòa án và các dự luật tiên khởi.

Năm 2016 sắp tới sẽ là năm có cuộc bầu Tổng Thống. Bầu sơ bộ vào ngày 24-5-2016 và bầu chính thức là ngày 1-11-2016. Ảnh các tình nguyện nhắc nhở người gốc Á (APIAVote) kêu gọi gửi phiếu  bầu cử.

2292.ACRS_Vote-1-2015

Vote Nov -3-2015Cover Fri

ứng cử viên Nghị Viên Tacoma Tom McCarthy

Bầu cử tại Seattle

Rainier Chamber of Coomrce

Tranh luận bầu cử

AndersIbsen

Tranh luận bầu cử (2)
Đây là một trong các tổ chức kêu gọi bầu cử của người gốc Á…cũng như  phòng Thương Mại Rainier và Meet& Greet in Seattle”… cũng như các mẫu Poster và hình ảnh kêu gọi bầu cử của Cơ Quan ACRS, của Tổ chức bầu cử của người Mỹ gốc Á

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles