NW Vietnamese News

Quý vị có cần ghi danh bỏ phiếu ở Quận King-WA không? (Vietnamese & English Version)

August 24
21:37 2016
Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

Nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt!

kingcounty.gov/elections

Quý vị trong tiểu bang Washington(King County) đã ghi danh bỏ phiếu ở Quận King chưa?

 

Vot in King County

Quý vị chỉ cần điền vào mẫu đơn trực tuyến này để bắt đầu nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt qua đường bưu điện.

di bau-4-7

Quý vị có cần ghi danh bỏ phiếu ở Quận King WA  không?

Nếu quý vị có đủ điều kiện để bỏ phiếu, quý vị có thể ghi danh trực tuyến hoặc điền vào mẫu đơn này và gửi lại qua đường bưu điện để nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi 206-296-8683 hoặc gửi thư điện tử đếnelections@kingcounty.gov.

 

 

Get your voting materials in Vietnamese!

Are you already registered to vote?

Simply complete this online form to start receiving your voting materials by mail in Vietnamese.

Do you need to register to vote?

If you are eligible to vote, you can register online or complete and mail this form to get your voting materials in Vietnamese.

For more information, contact 206-296-8683 or elections@kingcounty.gov.

 

 

 

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles