NW Vietnamese News

Lễ Tưởng Niệm 30-4-2020

April 23
22:42 2020

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington
Cộng Đồng Người Việt  Quốc Gia  Thành Phố Tacoma và Quận Pierce

.
Kính thưa Quý Vị Niên Trưởng, Quý Vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Hội Đoàn, Người Việt Quốc Gia:
 
Năm nay vì tình thế khó khăn do nạn đại dịch COVID-15 lan tràn tại tiểu bang Washington,  Hội Đồng
Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington và Cộng Đồng Người Việt   Quốc Gia
 Thành Phố Tacoma và Quận Pierce rất lấy làm tiếc phải thay đổi Buổi lễ Tưởng Niệm  Ngày Quốc Hận
30-4 năm nay.  Thay thế cho Buổi Lễ Tưởng Niệm vào ngày Thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2020 tại  Trường
Tiểu Học Blix, chúng tôi sẽ làm lễ Thượng Kỳ vào sáng ngày 30-4 để tri ân và tưởng nhớ đến tất cả các
Quý vị QUÂN DÂN CÁN CHÁNH đã hy sinh cho Đất Nước, Dân Tộc, và Lý Tưởng Tự Do.
 
Lễ Thượng Kỳ để Tri Ân và Tưởng Nhớ đến tất cả các Quý vị QUÂN DÂN CÁN CHÁNH đã hy sinh vì Đất
Nước, Dân Tộc, và Lý Tưởng Tự Do sẽ được cử hành  lúc 11:00 giờ sáng ngày Thứ Năm 30 tháng 4 năm
2020 tại Kỳ Đài của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Thành Phố Tacoma và Quận Pierce 3736 South G
Street, Tacoma, WA 98418 (trước Văn Phòng cũ của BS Nguyễn Xuân Dũng).
 
Trong tinh thần tôn trọng đề phòng đại dịch, xin Quý Vị tùy nghi tham dự, theo hoàn cảnh của mỗi  cá
nhân, nên đeo mask và giữ khoảng cách 6 feet/2 mét giữa mỗi người.
 
Trân trọng kính mời,
 
Ban Tổ Chức:

Ông Nguyễn Xuân Khanh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington
BS Giáp Phúc Đạt, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt  Quốc Gia  Thành Phố Tacoma và Quận Pierce

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles