NW Vietnamese News

CHƯƠNG  TRÌNH  VAY  NỢ  MỚI  VÌ  ĐẠI  DỊCH  COVID-19

April 18
22:48 2020

CHƯƠNG  TRÌNH  VAY  NỢ  MỚI  VÌ  ĐẠI  DỊCH  COVID-19

Phúc Linh

 

Khi cần tiền để kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ sẽ tìm các chủ nợ để xin vay tiền.  Cơ quan Small Bussiness Administration viết tắt là  SBA được thành lập không phải là cơ quan có nhiệm vụ trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ vay tiền mà chỉ làm nhiệm vụ trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ có được tín dụng cần thiết bằng cách – với cương vị của cơ quan chính quyền – để bảo trợ và bảo lãnh với các chủ nợ rằng cơ quan SBA chịu trách nhiệm trả nợ dùm cho con nợ tới mức tối đa 85% của số tiền vay nợ nếu con nợ không thể trả được tiền nợ, chương trình chính phủ bảo lãnh nợ gọi là  The SBA Loan Guarantee Program (The SBA helps small businesses obtain needed credit by giving the government’s guaranty to loans made by commercial lenders. The lender makes the loan and SBA will repay up to 85% of any loss in case of default).

 

Trong các chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ khi có thiên tai dịch họa, các doanh nghiệp không trực tiếp nộp đơn với các ngân hàng xin vay tiền mà nộp đơn tại cơ quan SBA và nơi đây, sau khi xét duyệt,  sẽ chuyển tiếp đơn của họ dến những chủ nợ như ngân hàng để các doanh nghiệp được vay tiền với lãi xuất nhẹ khoảng 1% hoặc 2% với sự bảo trợ của SBA.

 

Vấn đề này được qui định tại  Section 7 (a) của đạo luật Small Bussiness Act nên thường được gọi là 7 (a) loan program.

 

Nếu không thông qua SBA, các doanh nghiệp sẽ phải vay tiền với mức lãi xuất bình thường trên 20% mà không có sự bảo trợ của SBA.

 

Để hiểu rõ hơn, quí vị vào trang nhà của Google hoặc Yahoo viết HR- 748  New 7 (a) loans và click, qúi vị sẽ thấy một trang có nhiều mục và tìm chương trình tại  COVID-19 – The CARES Act Provides Modifications to SBA Loan Programs,  khi mở trang này quý vị sẽ thấy chương trình Covid-19: SBA Disaster Declaration Makes Loan Available

 

Căn cứ đạo luật H.R. 748 hoặc Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act,   chính phủ đã thành lập một chương trình cho vay nợ loại 7 (a) loan mới  tại Section 1102 để trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, gọi là  New 7 (a) loan: The Coronavirus Paycheck Protection Program.

 

Theo chương trình New 7 (a) loan, chính phủ sửa đổi lại điều khoản 7 (a) bình thường cho phù hợp với tiêu chuẩn trợ giúp doanh nghiệp nhỏ vì thiên tai dịch họa.

 

Thiết nghĩ chúng ta cần phải hiểu những qui định của việc vay nợ theo loại 7 (a) loan nguyên thủy thì sẽ dễ hiểu hơn đối với việc vay nợ theo loại New 7 (a) loan sau khi được sửa đổi áp dụng trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành.

 

                            The 7 (a) loan program nguyên thủy

 

The 7 (a) loan program is the SBA’s primary program for providing financial assistance to small businesses

Chương trình cho vay nợ loại 7 (a) là chương trình chính của SBA để  trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bằng hình thức cho vay

 

Lenders are not required to take collateral for loans up to $25,000.

Người cho vay không bắt buộc phải có tài sản thế chấp cho khoản vay nợ dưới $25.000.

 

For loans in excess of $350,000, the SBA requires that the lender collateralize the loan to the maximum extent possible up to the loan amount.

Đối với các khoản vay vượt quá $350.000, SBA yêu cầu người cho vay phải có tài sản thế chấp để bảo đảm cho khoản tiền vay nợ ngang bằng đến mức số tiền vay.

 

If business fixed assets do not “fully secure” the loan,  the lender may include trading assets (using 10% of current book value for the calculation), and must take available equity in the personal real estate (Residential and Investment) of the principals as collateral.

Nếu tài sản kinh doanh cố định (trụ sở công ty, xí nghiệp và các máy móc thiết bị có trong doanh nghiệp) không bảo đảm an toàn cho khoản nợ sẽ được con nợ hoàn trả, thì người chủ nợ có thể chấp nhận tài sản thế chấp sẽ bao gồm tài sản trong hoạt động kinh doanh (sử dụng 10% giá trị trong sổ sách kế toán hiện tại để tính toán) và phải có vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp là bất động sản cá nhân (nhà ở và các khoản đầu tư) của tiền vốn công ty như tài sản thế chấp. 

                           

                                       New 7 (a) Loan

             The Coronavirus Paycheck Protection Program

 

To help companies and employees during the Coronavirus epidemic, the SBA has a new 7 (a) loan called the Paycheck Protection Program.

Để giúp các doanh nghiệp và nhân viên trong đại dịch coronavirus, SBA có một khoản vay 7 (a) mới gọi là Chương trình bảo vệ tiền lương.

The loan is designed to give an incentive to small businesses with under 50 employees to keep workers on the payroll.

Khoản tiền cho vay được thiết lập để tạo động lực cho các doanh nghiệp nhỏ có dưới 50 nhân viên  giữ những nhân viên doanh nghiệp tiếp tục làm việc.

There are no fees on the loan and you don’t need to have collateral or give a personal guarantee,

Không có lệ phí cho khoản tiền vay và bạn không cần phải có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh cá nhân để được vay tiền,

Your loan can be fully refundable if you use at least 75% of the loan amount for keeping or quickly rehiring employees and you keep their salary levels the same. The loan can also be used to pay interest on mortgages, rent, and utilities.

Khoản vay của bạn có thể được cung cấp đầy đủ nếu bạn sử dụng ít nhất 75% số tiền cho vay để giữ lại tất cả nhân viên của công ty hoặc nhanh chóng tuyển dụng lại nhân viên và bạn vẫn giữ mức lương của họ như trong kinh doanh bình thường trước khi đại dịch xảy ra.  Khoản vay này cũng có thể được sử dụng để trả tiền lãi cho các khoản nợ do thế chấp tài sản, trả tiền thuê nhà và các bills như điện, nước….

You can apply through any 7(a) lender, or check with your current lender to see if they participate. Paycheck Protection Program loans are available beginning April 3, 2020 through June 30, 2020.2

Bạn có thể nộp đơn xin vay tiền thông qua bất kỳ chủ nợ loại nợ 7 (a)  nào, hoặc tìm hiểu với chủ nợ hiện tại của bạn để xem họ có tham gia vào chương trình cho vay nợ loại 7 a mới này không.  Khoản vay nợ loại “Chương trình bảo vệ tiền lương” đã sẵn sáng trợ giúp các bạn từ ngày 3/4/2020  đến ngày 30/6/2020.

 

Trong qui định về SBA của đạo luật HR-748, có một chương trình tha cho các con nợ không phải trả lại tiền vay nợ qui định tại Section 1105  gọi là  “Loan forgiveness “. 

Loan forgiveness  means you are no longer expected to repay your loan  (Tha  tiền nợ có nghĩa là bạn không phải trả lại khoản tiền mà bạn đã vay nợ).
 

SEC. 1105.  Loan forgiveness.

(a) Definitions.—In this section—

(1) the term “covered 7(a) loan” means a loan guaranteed under section 7(a) of the Small Business Act (Khoản tiền nợ được đảm bảo theo mục 7 (a) của Đạo luật kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ)

 

(2) the term “covered period” means the period beginning on March 1, 2020 and ending on June 30, 2020 (Thời gian áp dụng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch bắt đầu từ ngày 1/3/2020 cho đến hết ngày 30/6/2020)

 

 

(A) the compensation of an individual employee in excess of $33,333 during the covered period  (Mức giới hạn được áp dụng trả tiền lương cho các  nhân viên không vượt quá $33,333 cho mỗi nhân viên trong thời gian được bảo hiểm);

 

 

(B) qualified sick leave wages for which a credit is allowed under section 7001 of the Families First Coronavirus Response Act; or  (Tiền lương nghỉ bệnh được tài trợ sẽ căn cứ vào qui định của Section 7001 của Đạo luật Families First Coronavirus Response Act  là một phần trong đạo luật HR-748)

 

(C) qualified family leave wages for which a credit is allowed under section 7003 of the Families First Coronavirus Response Act  (Tiền lương nghỉ phép vì lý do gia cảnh được tài trợ sẽ căn cứ vào qui định của Section 7003 của Đạo luật Families First Coronavirus Response Act  là một phần trong đạo luật HR-748).

(b) Forgiveness.—An eligible recipient shall be eligible for forgiveness of indebtedness on a covered 7(a) loan in an amount equal to the cost of maintaining payroll continuity during the covered period (Được miễn trả nợ  — Một doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ  được miễn hoàn trả cho khoản nợ 7 (a) được bảo hiểm với số tiền ngang bằng với chi phí mà doanh nghiệp cần phải có để duy trì sự trả lương bình thường cho nhân viên trong thời gian được bảo hiểm).

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles