NW Vietnamese News

Bình Luận (Editorial)

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt: Vai trò quyết định của lá phiếu Đại cử tri đoàn

  Vai trò quyết định của lá phiếu Đại cử tri đoàn Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt   Trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta thử cùng

Read Full Article

Diễn Đàn- Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt: Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam.

    Diễn Đàn-  Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt: Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam.

Để có con đường phát triển kinh tế Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt   Nói cho cùng, nghĩ cho sâu, một đất nước muốn phát triển và đi

Read Full Article

JOURNEY TO FREEDOM – Camp Murray 2015

    JOURNEY TO FREEDOM – Camp Murray 2015

by Dr. Tùng Vũ On behalf of the organizing committee I would like to extend our warmest welcome to everyone here to commemorate the Vietnamese “Journey to Freedom” and thank

Read Full Article

Hàm số tất yếu của Hoa Kỳ trong trục xoay Biển Đông

    Hàm số tất yếu của Hoa Kỳ trong trục xoay Biển Đông

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt Trong năm qua có nhiều chuyển biến chính trị trên thế giới từ Châu Á! đến Châu Âu, Trung Đông đến Bắc Phi đáng được

Read Full Article

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt: Sự chuyển dịch để cân bằng đối lực của Hoa Kỳ tại Châu Á Thái Bình Dương

Sự chuyển dịch để cân bằng đối lực của Hoa Kỳ tại Châu Á Thái Bình Dương Tiến sĩ Nguyễn

Read Full Article

The $15 Wage is Here to Stay: How Do Small Business Owners and Minorities Move Forward in Changing Economy?

by Don Pham   When Vietnamese immigrants first arrived in America, they faced various economic challenges. Language barrier, and a

Read Full Article

Letter to Editor: Ethnic Business Community finally raises voice and says no to $15 minimum wage hike

  Ethnic Business Community finally raises voice and says no to $15 minimum wage hike Although Seattle’s proposed $15/hr minimum

Read Full Article

TS Nguyễn Hữu Hoạt- Diễn đàn: Đông Nam Á trước trục xoay Hoa Kỳ

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt. Kể từ sau Đệ nhị thế chiến Đông Nam Á trở nên đối tượng và

Read Full Article

Diễn Đàn: Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp là một toa thuốc đắng khó cứu tử !!

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt Thế nào gọi là tái cấu trúc doanh nghiệp (Business Process Re-engineering). Đó là cuộc

Read Full Article

Diễn Đàn: Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc. tác giả TS Nguyễn Hữu Hoạt

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức hàng

Read Full Article