NW Vietnamese News

Thành Phố Seattle Cảnh Báo Việc Đối Tượng Lừa Đảo Nhằm Vào Các Chủ Doanh Nghiệp

Thành Phố Seattle Cảnh Báo Việc Đối Tượng Lừa Đảo Nhằm Vào Các Chủ Doanh Nghiệp
April 23
18:41 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỪ VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ
SEATTLE (OFFICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT)

.
Liên lạc: Kelsey Nyland, Kelsey.Nyland@seattle.gov

.
Thành Phố Seattle Cảnh Báo Việc Đối Tượng Lừa Đảo Nhằm Vào Các
Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ Đang Nộp Đơn Xin Vay Hỗ Trợ Thảm Họa Kinh
Tế (Economic Injury Disaster Loan – EIDL) Và Chương Trình Bảo Vệ
Tiền Lương (Paycheck Protection Program – PPP) Từ Cơ Quan Quản Lý

Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration)

Seattle, WA – Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Thành Phố Seattle (Office of Economic
Development – OED) đang cảnh báo việc các đối tượng lừa đảo tìm cách lợi dụng cộng đồng
doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng tài chính bởi đại dịch COVID-19. OED đã nhận được nhiều báo
cáo về việc đối tượng lừa đảo giả làm người cho vay hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đề nghị hỗ
trợ các doanh nghiệp với đơn đăng ký các khoản vay từ Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ
(Small Business Administration – SBA) Liên Bang.

.
“Thật đáng buồn khi có người muốn lừa đảo các doanh nghiệp nhỏ trong thời gian khó khăn này,”
Giám Đốc Văn Phòng OED Bobby Lee phát biểu. “Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của một vụ
lừa đảo liên quan đến COVID-19. OED sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua đại dịch và
trong quá trình phục hồi sau này. Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp nhỏ phải cảnh giác với
những người mà quý vị tiết lộ thông tin cho và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo những đối tượng
lừa đảo tiềm năng cho Văn Phòng Tổng Chưởng Lý tiểu bang Washington (Washington State
Attorney General’s Office).

.
Nếu có ai đó liên lạc và hứa  sẽ giúp quý vị nhận được chấp thuận khoản vay từ Cơ Quan
Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration- SBA) và đề nghị quý vị trả trước cho họ một
khoản lệ phí, hoặc người đó đề nghị vay lại  khoản tiền quý vị vừa được chấp thuận và hứa sẽ trả lãi suất cao hơn, quý vị nên nghi ngờ đây là việc gian lận. Không có lệ phí khi xin
các khoản tài trợ từ SBA, bao gồm Cho Vay vì Thảm Họa Kinh Tế (Economic Injury Disaster Loans – EIDL),
Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program – PPP), SBA Express Bridge
Loans, và Giảm Nợ SBA (SBA Debt Relief). Bất cứ tiểu thương nào cũng có cơ hội đăng ký
các khoản vay liên bang này một cách miễn phí.

.
Văn phòng OED sẵn sàng hỗ trợ thủ tục  miễn phí cho tất cả các doanh nghiệp muốn đăng
ký khoản vay SBA, bao gồm các chương trình EIDL, PPP, SBA Express Bridge Loan và Giảm Nợ

SBA (SBA Debt Relief). Các doanh nghiệp có thể gọi Văn Phòng OED theo số (206) 684-8090 từ
thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều hoặc gửi email cho OED theo địa chỉ
oed@seatussy.gov bất cứ lúc nào và được hỗ trợ miễn phí. Khi gọi, quý vị có thể yêu cầu thông
dịch viên. Hỗ trợ này cũng được miễn phí.

.
Các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào các doanh nghiệp của người nhập
cư và người tị nạn, lợi dụng sự trở ngại về ngôn ngữ hoặc thông tin sai lệch.

.
Nếu  nghi ngờ gặp phải đối tượng lừa đảo, OED đề nghị các doanh nghiệp báo cáo vụ việc lên
Văn Phòng Tổng Chưởng Lý của tiểu bang Washington (Washington State Office of Attorney
General), bằng cách gọi số 1-800-551-4636 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều
hoặc  báo cáo tại trang web:
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles