NW Vietnamese News

Bình Luận (Editorial)

Cần có tiếng nói thể hiện qua mỗi mùa bầu cử

Tiểu Bang Washington cũng chung hoàn cảnh toàn quốc đang đối phó với chu kỳ khó khăn kinh tế gây lo sợ và mất niềm tin của dân chúng vì

Read Full Article

Chiến dịch chính trị đánh giá sai (thấp) về tầm quan trọng của lá phiếu sắc tộc thiểu số

Nếu tất cả các lá phiếu được gọi là quan trọng, thì tại sao các ứng cử viên (thiếu sót) rất ít quan tâm để tiếp cận cộng đồng sắc

Read Full Article